Alevilik-Bektaşilik
HACI BEKTAŞ VELİ
Hünkar Hacı Bektaş Veli
Koluaçık Hacım Sultan
Hünkar Hacı Bektaş Veli, Alevi-Bektaşilerin piridir; 13. yüzyılda yaşamıştır. Hem soy hem tarikat silsilesinde, Hz. Muhammed’in Hz. Ali ve Hz.Fatıma’dan süregelen soyundan olduğu kabul edilmektedir. Gerçek adının Muhammed olduğuna inanılır.Anadolu’ya geldikten sonra, ‘benzersiz’ anlamına gelen Bektaş adını Türkmenler kullanmaya başlamışlardır. Gülbanglarda, Muhammed ve Bektaş isminin tek başına kullanılması saygısızlık olarak kabul edilir.Bu nedenle, isminin geçtiği yerlerde,O’nu yüceltmek için Hacı, Hünkar,Hazret,Pir veya Pirimiz,Efendimiz, Sığınağımız,Seyyid,Üstadımız sanları kullanılmaktadır.
Koluaçık Hacım Sultan Velayetnamesi
Koluaçık Hacım Sultan Hakkında Yazılan/Söylenen Şiirler
Koluaçık Hacım Sultan'ın Keramet Motifleri
Hacım Sultan’ın İnanç Felsefesindeki Yeri ve İşlevi
Hacım Sultan'ın Dindeki ve Tarikatteki Yeri
Hacım Sultan Zaviyesi ve Vakfiyesi
Tahta Kılıç (Batın Kılıcı) Motifi
Meydan Taşı Motifi
Anadolu Aleviliğinde Ocak Sistemi ve Dedelik Kurumu
>> www.hunkarvakfi.org
Koluaçık Hacım Sultan Ocağı ve Kolları
Koluaçık Hacım Sultan Ocağı Karaca Kolu
BEKTAŞİ TARİKATI'NIN KILICI:
KOLUAÇIK HACIM SULTAN
Seyyid Ahmet Oğlu Leğen Hüseyin
Mehmet Mahir ÖZKOLUAÇIK
Hacı Bektaş Veli'nin öğrencisi,halifesi ve amcasının oğludur.Horasan'dan gelmiş ve ona mürit olmuştur.Dergahdaki görevi kilerci idi.Velâyetnâme'sine göre; Hünkar, bâtın kılıcını Hacım Sultan'a verir. "Erenler meydanında cellatlığı sana verdik.Fakat haksız iş yapma, sana zararımız dokunur" der.O sırada meydan sakası merkebiyle mutfağa su götürmektedir.Hacım Sultan kılıcı denemek ister.Merkebe vurur,ikiye böler.Hünkar bunu duyunca "Kolları tutulsun" der;çolak olur.Çok üzülür...
Koluaçık Hacım Sultan Ocağı Karaca Koluna Bağlı Yerler
>> www.guvencabdal.org.tr
İsmail ÖZMEN
>> www.karder.org.tr
İsmail Özmen'in Kitapları
İsmail Özmen'in Makaleleri
İsmail Özmen İle Söyleşi
Alevi-Bektaşi Deyişleri
21 Mart 2017
KOLUAÇIK HACIM SULTAN'IN TARİKATTAKİ YERİ
Nevruz Bayramı
Baharın gelişinin müjdecisi Nevruz'u kutluyoruz...
Bektaşi Tarikatı’nın, Hacım Sultan’dan daha sonraki yüzyıllarda ortaya çıktığı düşünülürse, Hacım Sultan’ın yaşadığı dönemde hangi zümreye, yolağa mensub olduğu sorusuna yanıt aramak gerekir. Bunun için Vilâyetnâme-i Hacım Sultan’ın tüm nüshalarını çok iyi inceleyip irdeleyerek olayı aydınlatacak ipuçları yakalamak gerekir. İsterseniz bu ipuçlarına bakarak, bu olgulardan onun mensup olduğu mezhebi, tarikatı belirleyip bazı sonuçlar çıkarmaya çalışalım:
23 Nisan 2017
Ulusal Egemenlik ve Çocuklar
Ulu Atatürk'ün ve Silah arkadaşlarının bize hediye ettiği en güzel bayram...
KOLUAÇIK HACIM SULTAN OCAĞI ve KOLLARI
Hacım Sultan’ın soyu, Onuncu İmam Aliyen-Nakî (M.829-868)’ye dayanır. O Hacı Bektâş Velî’nin akranı, yoldaşı, amcası oğludur; önem ve değer yönünden de birinci ya da üçüncü halifesi durumundadır. Yine bir iddiaya göre o kız alıp verme sonucu Türkmen'leşmiş seyyidlerdendir ya da seyyidleşmiş Türk'lerdendir.Tarikatta “Bâtın Kılıcı” ve “Meydan Taşı” olarak bilinir. O, Hacı Bektâş Velî ile var olmuştur, onun yolunun bir parçasıdır. Hacı Bektâş Velî Hazretleri ona sembolik bir tahta kılıç vermek suretiyle bütün bu durum ve olguları onaylamıştır.